2-(4-methoxyphenyl)-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine

2-(4-methoxyphenyl)-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine