6-Ethyl-2-(4-fluoro-phenyl)-thieno[2,3-d][1,3]oxazin-4-one

6-Ethyl-2-(4-fluoro-phenyl)-thieno[2,3-d][1,3]oxazin-4-one