1-(4-Butylphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)diazene 1-oxide

1-(4-Butylphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)diazene 1-oxide