1-(5-hydroxy-2,2-dimethylchromen-6-yl)ethanone

1-(5-hydroxy-2,2-dimethylchromen-6-yl)ethanone