methyl 3,5-diphenyl-4-isoxazolecarboxylate

methyl 3,5-diphenyl-4-isoxazolecarboxylate