(E)-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(3-ethoxy-4-propoxyphenyl)prop-2-enenitrile

(E)-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(3-ethoxy-4-propoxyphenyl)prop-2-enenitrile