1,4-Dichloro-2-(trichloromethyl)benzene

1,4-Dichloro-2-(trichloromethyl)benzene