(2-Amino-5-ethyl-thiophen-3-yl)-phenyl-methanone

(2-Amino-5-ethyl-thiophen-3-yl)-phenyl-methanone