2-AMINO-3-(2-CHLOROBENZOYL)THIOPHENE

2-AMINO-3-(2-CHLOROBENZOYL)THIOPHENE