(2-Chlorophenyl) (1-hydroxycyclopentyl) ketone

(2-Chlorophenyl) (1-hydroxycyclopentyl) ketone