1-(4-Methoxy-phenyl)-3-(3-phenyl-acryloyl)-thiourea

1-(4-Methoxy-phenyl)-3-(3-phenyl-acryloyl)-thiourea