4-[(4-aminophenyl)methyl]-2-chloroaniline

4-[(4-aminophenyl)methyl]-2-chloroaniline