3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl 2,3-dimethylcrotonate

3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl 2,3-dimethylcrotonate