Ethylmethyldi(octadecyl)ammonium ethyl sulphate

Ethylmethyldi(octadecyl)ammonium ethyl sulphate