4-chloro-5-phenoxy-2-phenylpyrimidine

4-chloro-5-phenoxy-2-phenylpyrimidine