4-imino-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-3(4H)-amine

4-imino-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-3(4H)-amine