9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene

9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene