Ethyl 3-(3-Aminophenyl)propionate

Ethyl 3-(3-Aminophenyl)propionate