2-Methylnaphthalene-1-carbonyl chloride

2-Methylnaphthalene-1-carbonyl chloride