1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]azepane

1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]azepane