2-Pteridinamine, 6,7-dimethyl-4-(phenylmethoxy)-

2-Pteridinamine, 6,7-dimethyl-4-(phenylmethoxy)-