1(3H)-Isobenzofuranone, 7-hydroxy-4,6-dimethyl-

1(3H)-Isobenzofuranone, 7-hydroxy-4,6-dimethyl-