[2-(2-Chloro-phenyl)-quinazolin-4-yl]-hydrazine

[2-(2-Chloro-phenyl)-quinazolin-4-yl]-hydrazine