N-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl}hydrazinecarboxamide

N-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl}hydrazinecarboxamide