4-(4-chloroanilino)-6-hydroxy-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbonitrile

4-(4-chloroanilino)-6-hydroxy-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbonitrile