((4-((2-Cyanoethyl)ethylamino)-2-methylphenyl)methylene)malononitrile

((4-((2-Cyanoethyl)ethylamino)-2-methylphenyl)methylene)malononitrile