(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile

(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile