N-(3-METHOXYPHENYL)-2-PHENOXYETHANAMIDE

N-(3-METHOXYPHENYL)-2-PHENOXYETHANAMIDE