2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-5-nitropyridine

2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-5-nitropyridine