1,4-Bis(2-hydroxyethylthio)butane

1,4-Bis(2-hydroxyethylthio)butane