2-(phenylethynyl)benzohydrazide

2-(phenylethynyl)benzohydrazide