2,2',4-Trihydroxy-4'-methoxybenzophenone

2,2',4-Trihydroxy-4'-methoxybenzophenone