2-ethoxy-4-formylphenyl 4-fluorobenzoate

2-ethoxy-4-formylphenyl 4-fluorobenzoate