1,1-Bis(methylsulfanyl)ethane

1,1-Bis(methylsulfanyl)ethane