(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine

(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine