4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline

4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline