Benzene, 1,4-dichloro-2,5-bis(chloromethyl)-

Benzene, 1,4-dichloro-2,5-bis(chloromethyl)-