2-(5'-methyl-2'-oxospiro[1,3-dioxane-2,3'-indol]-1'(2'H)-yl)acetohydrazide

2-(5'-methyl-2'-oxospiro[1,3-dioxane-2,3'-indol]-1'(2'H)-yl)acetohydrazide