Benzene, 2,4-dinitro-1-[(phenylmethyl)thio]-

Benzene, 2,4-dinitro-1-[(phenylmethyl)thio]-