2-[(4-methylphenyl)hydrazono]malononitrile

2-[(4-methylphenyl)hydrazono]malononitrile