O,O-dimethyl S-(((4-chlorophenyl)thio)methyl) phosphorothioate

O,O-dimethyl S-(((4-chlorophenyl)thio)methyl) phosphorothioate