Diethyl (2,5-dimethoxybenzylidene)malonate

Diethyl (2,5-dimethoxybenzylidene)malonate