ethyl 2-(phenylsulfanyl)pyridin-3-yl ether

ethyl 2-(phenylsulfanyl)pyridin-3-yl ether