1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetraazol-5-ol

1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetraazol-5-ol