1,1-Dimethyl-3-(3-nitrophenyl)urea

1,1-Dimethyl-3-(3-nitrophenyl)urea