1,1-Dimethyl-3-(4-nitrophenyl)urea

1,1-Dimethyl-3-(4-nitrophenyl)urea