2,2'-(1,4-Phenylene)bis(5-(4-methylphenyl)oxazole)

2,2'-(1,4-Phenylene)bis(5-(4-methylphenyl)oxazole)