2-{2-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]ethyl}pyridine

2-{2-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]ethyl}pyridine