2-Ethyl-6-phenyl-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one

2-Ethyl-6-phenyl-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one