Benzyltris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride

Benzyltris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride